aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Język angielski - wymagania egzaminacyjne 2022

Spis treści

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne

I. Zdający posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);

6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);

7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);

8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);

9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);

10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);

11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);

12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);

13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).

II. Zdający rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Zdający rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);

4) znajduje w tekście określone informacje;

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

IV. Zdający tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje.

V. Zdający reaguje w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6) składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VI. Zdający przetwarza prosty tekst pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

VII. Zdający posiada:

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

VIII. Zdający dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).

IX. Zdający stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

X. Zdający posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Średni oczekiwany poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych - A2.


Zakres struktur gramatycznych.

CZASOWNIK

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works

2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do

3. Czasowniki modalne:

• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.

• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.

• may, np. May I speak to Sam? It may be too late.

• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.

• should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?

• will, np. I’ll wash up later. The train will be late.

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work - worked - worked; do - did - done

6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken

7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for

9. Czasy gramatyczne:

• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.

• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.

• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.

• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.

• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.

• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.

10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.

11. Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.

12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.

RZECZOWNIK

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog - dogs, a woman - women

3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes

4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

PRZEDIMEK

1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal

2. Przedimek określony, np. the sun, the USA

3. Przedimek zerowy, np. dinner

PRZYMIOTNIK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big - bigger - the biggest, expensive - more expensive - the most expensive, good - better - the best; She is as tall as her father.

2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!

3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

PRZYSŁÓWEK

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly - more elegantly - the most elegantly, badly - worse - the worst

2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large

3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

ZAIMEK

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours

3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves

4. Zaimki wskazujące, np. this, those

5. Zaimki pytające, np. who, what, which

6. Zaimki względne, np. who, which, that

7. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything

8. Zaimek bezosobowy you

9. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

LICZEBNIK

1. Liczebniki główne, np. one, a thousand

2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth

PRZYIMEK

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school

2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night

3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

SPÓJNIK

Spójniki, np. and, or, because, if, while, before, so 

SKŁADNIA

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple

2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.

3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.

4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.

5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.

6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.

7. Zdania podrzędnie złożone:

• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.

• okolicznikowe

- celu, np. I came here to give you this letter.

- czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.

- miejsca, np. He was sitting where I had left him.

- przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.

- skutku, np. I was tired so I went straight to bed.

- warunku (typu 0, I), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party.

8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.

9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!


W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza powyższej listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Polityka Prywatności